سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
 

جزئیات  

نسخه چاپي

  سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 - 01:49:42 ب.ظ  

ارزیابی کیفی اعلام و اطفاء حریق اداره کل ثبت اسناد واملاک سیستان وبلوچستان

ارزيابي کيفي اعلام و اطفاء حريق اداره کل ثبت اسناد واملاک سيستان وبلوچستان

اسناد مناقضه
http://sb.ssaa.ir/Portals/18/monaghese/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87.pdf

آگهي ازريابي کيفي جهت نصب و اجراي سيستم اعلام و اطفاي حريق هوشمند واحد هاي ثبتي

 

1-    دستگاه مناقصه گزار : اداره کل ثبت اسناد واملاک  سيستان و بلوچستان

2-     محل اجراي پروژه : در سطح واحد هاي ثبتي شهرستانهاي استان سيستان وبلوچستان 

3-    موضوع : نصب واجراي سيستم اعلام واطفاي حريق هوشمند واحد هاي ثبتي

4-    شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار:

نصب و اجراي سيستم اعلام و اطفاي حريق هوشمند واحد هاي ثبتي

5-     مبلغ: مبلغ کل برآورد حدودا  2000000000 ريال است که از محل طرح تملک داراييهاي سرمايه اي ملي تامين اعتبار ميگردد

6-    شرکتهاي واجد شرايط : داراي رتبه تاسيسات وتجهيزات از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري

7-    مدت اجراي کار : 1 ماه

8-    از شرکتهاي واجد شرايط دعوت ميشود حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ 31/2/93 ،اسناد ارزيابي شامل فرمهاي امتياز دهي و توان اجراي کار را دريافت ، و پس از تکميل در قالب دوپاکت الف و ب ( لاک و مهر شده) تا ساعت 13 روز 21/3/93  به دبيرخانه اين اداره کل واقع در زاهدان خيابان دانشگاه اداره کل ثبت اسناد واملاک  واحد مالي تحويل و رسيد دريافت نمايند

9-    محل دريافت اسناد ارزيابي – زاهدان اداره کل ثبت اسناد واملاک  استان سيستان وبلوچستان 

-      سايت اينترنتي اداره کل ثبت اسناد واملاک  استان سيستان وبلوچستان   sb.ssaa.ir

-      سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات به آدرس  http://iets.mprog.ir


نحوه تکميل و تحويل پاکتها و توضيحات

در قالب دو پاکت الف و ب و به صورت ذيل به صورت لاک و مهر شده تحويل کار فرما مي گردد

-پاکت (الف )تحويلي توسط شرکت ها بايد حاوي مدارک ذيل باشد

1-فرمهاي ارزيابي و مدارک پيوست هر فرم اطلاعات شناسنامه اي و فرم روش ارزيابي که به مهر و امضاء افرادتعهد آور شرکت رسيده باشد

2-آگهي ارزيابي کيفي که به مهر و امضاء افراد تعهد آور شرکت

3-يک نسخه کامل از

(اساسنامه ،آگهي تاسيس،اظهار نامه ثبتي ، آگهي روزنامه ، آخرين صورت جلسه مجمع و کد اقتصادي –آگهي تغييرات )

و اطلاعات مدير عامل ،هيات مديره ،سهامداران و مسؤلين فروش

4-برگه حاضر

3-پاکت (ب) تحويلي توسط شرکت هاي بايد حاوي مدارک ذيل باشد

يک نسخه کامل از (اساسنامه ،آگهي تاسيس،اظهار نامه ثبتي ، آگهي روزنامه ، آخرين صورت جلسه مجمع و کد اقتصادي –آگهي تغييرات

4-ترتيب قرار گيري اسناد آگهي ارزيابي –اطلاعات  شنا سنامه اي –فرمهاي و پيوستهاي آن به ترتيب

توجه

تجهيزات فني سيستم اعلام حريق هوشمند و تجهيزات اعلام اطفاي حريق نيز هوشمند و با گاز آيروسول و يا مشابه خواهد بود که جزئيات آن به همراه اسناد مناقصه به پيمانکاران واجد شرايط ارزيابي تحويل خواهد شد

 

                                                                               اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سيستان و بلوچستان

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است